CAREER

ตำแหน่งงานว่าง


พนักงานขับรถรับ – ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ (จำนวนมาก)

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ (TAXI) หรือ ขนส่งชนิด บ.1,บ.2 หรือ ท.1-ท.4
 • สามารถขับรถตู้หรือ รถบัสได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีรักในงานบริการ

พนักงานดูแลเด็กนักเรียนบนรถ (จำนวนมาก)

 • เพศหญิง อายุ 18 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีรักในงานบริการ

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ภาษาญี่ปุ่น (ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น/Japanese Staff)

 • เพศหญิง อายุ 23 – 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเอกภาษาญี่ปุ่น
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

 • เพศหญิง อายุ 23 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเอกภาษาอังกฤษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงานธุรการส่วนงานรถเช่าทัศนาจร

 • เพศหญิง อายุ 23 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงานธุรการจัดซื้อ

 • เพศชาย อายุ 22 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงาน IT

 • เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์,ลงโปรแกรม
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงาน PHP Programmer

 • เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website
 • สามารถเขียน PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap ได้อย่างดี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงานช่างยนต์

 • เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงานช่างไฟฟ้า

 • เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

วิธีการสมัคร


สมัครด้วยตนเอง ที่แผนกบุคคล

 • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  194/1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
  โทรศัพท์ : 0-2906-0160-5 ต่อ 201-204

เอกสารในการสมัครงาน มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบขับขี่ (สำหรับผู้มัครตำแหน่งกัปตัน)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

หมายเหตุ

 • ตั้งแต่ข้อ 1-7 กรุณานำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
 • กรุณาแต่งกายสุภาพ

สวัสดิการพนักงาน


สวัสดิการบริษัท มนตรีฯ

 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือค่างานศพ คู่สมรส/บุตร
 • เบี้ยขยันรายเดือน
 • รางวัลเบี้ยขยันต่อเนื่องทุก 6 เดือน
 • เงินเบิกกลางเดือน
 • เงินค่าเที่ยว
 • เงินพิเศษรายวัน
 • โบนัสประจำปี
 • การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ลาพักร้อนปีละ 6 วัน
 • ลากิจได้รับค่าจ้างปีละ 5 วัน
 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • อื่นๆ

scroll up